Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बजार अनुगमनको जानकारी

2075-09-11

2075-09-11


जानकारी

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद भट्टराईज्यूको नेतृत्वमा संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले मिति 2075/09/09 मा मन्थली बजार स्थित विभिन्न मासु पसलहरु अनुगमन गर्दा देहाय बमोजिमका मासु पसलहरुमा तपसिल  बमोजिमको सामानहरु बरामत एवं जरिवाना गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

तपसिल

क्र.स.

मासु पसलको नाम

किसिम

बरामत गरिएको परिमाण

तत्काल जरिवाना

कैफियत

1.

जुनेश मासु पसल

कुखुरा

46 के.जी.

रु. 2000।-

 

ससेज

9 के.जी.

2.

न्यू फेमस मिट सप

रागो

10 के.जी.

रु. 5000।-

 

3.

मन्थली मासु पसल

कुखुरा

2 के.जी.