Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप

ठेगाना :

फोन नं : 048-540133 16604854888

फ्याक्स : 048-540088

इमेल : daoramechhap@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु